Home คิดดีมีสุข สวดมนต์ตอนเช้า ใช้เวลาแค่ 5 นาที เสริม สิริมงคล ชีวิตราบรื่น

สวดมนต์ตอนเช้า ใช้เวลาแค่ 5 นาที เสริม สิริมงคล ชีวิตราบรื่น

0 second read
0
0
349

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ

ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ

ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ

ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิย าจามะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ จบ)

(ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ผู้ไกลจากกิเล สควรแ ก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองฯ)

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเ มสุมิ จฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

บทสวด อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปรา ศจากความทุก ข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเว ร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปรา ศจากอุปสร รคอันต รายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปรา ศจากความทุก ข์การทุก ข์ใ จ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

คำแผ่เมตตาให้สรรพสั ตว์

สัพเพ สัตตา สัต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก ข์ เกิดแ ก่เจ็ บต าย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเว รแ ก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่าได้เบี ยดเบี ยนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ กข์กาย ทุก ข์ใ จเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In คิดดีมีสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

โควิดพุ่งทะลุพันรายต่อวัน จ่อล็อกดาวน์พื้นที่ 9 จังหวัดแดงเข้ม “งดปาร์ตี้-เวิร์กฟรอมโฮม

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วงโดยพบผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า…